ناصر مکارم شیرازی – باید کاغذ بازی ها را کم کرد و آسان گرفت

در مسائل اجتماعی باید آسان گرفت تا اجتماع حرکت کند، برخی اوقات مشاهده می شود سخت گیری هایی می کنند که کارها پیش نمی رود، گاهی کسی می خواهد کاری راه اندازی کند اما از بس کاغذبازی و سخت گیری وجود دارد که آن شخص پشیمان می شود؛ باید کاغذ بازی ها را کم کرد و آسان گرفت تا کارها و اقتصاد کشور پیش رود و خانواده ها بتوانند با مهر و محبت با هم زندگی کنند.

%۶۴

%۳۶

کل آرا
۷۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.