سید حسن خمینی – تخطئه‌های خیلی جدی کنند

وقتی مردم ما مانند جوامع دیگر که به صورت شخصی و یا به صورت گروه‌های مرجع (مثل احزاب، تشکل ها، سندیکاها)، می‌توانند نسبت به حوادثی حتی بالاتر از نقد، اعتراض کنند و حتی یک پله بالاتر، تخطئه‌های خیلی جدی کنند، اتفاق خوبی است و به نظر من نباید این امکان را از جامعه گرفت، بلکه باید سعی کرد عوامل رسیدن به این نقطه را از بین ببریم.

%۵۴

%۴۶

کل آرا
۱۳۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.