محسن اراکی – جریان شیرازی شیعه ساخت دست خود انگلیسی ها است.

اینکه عده ای در برابر چشمان پلیس لندن به حساس ترین منطقه سیاسی هجوم بیاورند، اما دولت انگلیس هیچگونه اقدامی انجام ندهد نشانگر این است که جریان شیرازی شیعه ساخت دست خود انگلیسی ها است.

%۶۹

%۳۱

کل آرا
۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.