حسن خمینی – امروز دارای یک طبقه ضعیف اقتصادی هستیم که بزرگ تر شده است

امروز دارای یک طبقه ضعیف اقتصادی هستیم که بزرگ تر شده است و مطالباتش سیاسی نیست. این مطالبات غیرسیاسی یا غیرفرهنگی، اگر برآورده نشود، فارغ از یأس و ناامیدی که پدید می‌آورد می‌تواند زمینه ساز دو پدیده باشد؛ یا فروپاشی و یا حاکمیت نوعی پوپولیسم اقتدارگرا، به معنای یک حکومت بسیار خشن ولی در کوتاه مدت، عوام فریب و سرکوب‌گر.

%۵۶

%۴۴

کل آرا
۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.