هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

%۸۱

%۱۹

کل آرا
۲۳۳
با برچسب , , , .

متن منبع

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی: هر راهی بجز مسیر افکار عمومی، فسادی بر فسادهای دیگر اضافه می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.