سال ورود به حوزه علمیه 1360 محل تحصیل دزفول ، قم ، تهران
اساتید دوره سطح :
آیات معزز وجدانی ، محامی ، قاضی دزفولی ، پایانی و اعتمادیاساتید دوره خارج : شبیری زنجانی ، هاشمی شاهرودی ، وحید خراسانی ، بهجت فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی ، و معرفت.فارالتحصیل سطح 4 حوزه در رشته تفسیر و علوم قرآن از حوزه علمیه قم در سال 1376 و دفاع از رساله علمی و اخذ مدرک در سال 1380.
سوابق شغلی
۱ـ معاون فرهنگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
۲ـ قائم مقام نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد
۳ـ مسئولین نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس
۴ـ مدیریت مدارس حوزه علمیه قم
۵ـ معاون آموزشی حوزه علمیه قم
۶- ریاست پژوهشکده دانش نامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
وضعیت تحصیلات حوزوی:
سطح چهار حوزه علمیه قم، رشتة تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۰سوابق و حوزه های مطالعاتی و تخصصیفقه و اصول، به مدت زمان ۱۵ سال

سوابق آموزشی
۱ـ تاریخ تفسیر، مؤسسه امام خمینی (ره)، قم.
۲ـ مبانی تفسیری فریقین، مؤسسه مذاهب اسلامی حوزه علمیه قم.
۳ـ علوم قرآن، رشته تخصصی تفسیر.
۴ـ تفسیر، قرآن و مستشرقان، رشته تخصصی تفسیر.
۵ـ علوم قرآن، دانشکده علوم قرآنی، قم.
۶ـ روش تفسیری اهل بیت، مدرسه عالی حجتیه.
۷ـ تفسیر به ترتیب نزول، مدرسه معصومیه.
۸ـ تفسیر موضوعی، دانشکده امام باقر (ع) دفتر تبلیغات اسلامی
۹ – خارج فقه موسسه التمهید.

%۷۷

%۲۳

کل آرا
۱۹۵
%۴۵

%۵۵

کل آرا
۱۵۷
%۶۸

%۳۲

کل آرا
۱۰۳