محمدعلی ابطحی فرزند سید حسن ابطحی در ۷ بهمن ۱۳۳۸ در مشهد متولد شد و مطابق با سنت خانوادگی پس از تحصیلات ابتدایی به تحصیل علوم دینی پرداخت و در ۱۳۵۵ به خارج فقه رسید.

%۸۱

%۱۹

کل آرا
۳۱۵
%۷۶

%۲۴

کل آرا
۲۴۹
%۶۳

%۳۷

کل آرا
۳۱۶
%۷۴

%۲۶

کل آرا
۳۰۹
%۷۰

%۳۰

کل آرا
۲۹۸
%۸۴

%۱۶

کل آرا
۲۰۲
%۷۶

%۲۴

کل آرا
۷۲
%۵۶

%۴۴

کل آرا
۵۴
%۶۸

%۳۲

کل آرا
۶۵