هاشم حسینی بوشهری

آیت‌اللّه سید هاشم حسینی بوشهری نماینده استان بشهر در مجلس خبرگان رهبری است.

%۶۴

%۳۶

کل آرا
۱,۲۷۶
%۴۰

%۶۰

کل آرا
۹۴۸
%۳۰

%۷۰

کل آرا
۸۳۶
%۳۲

%۶۸

کل آرا
۱,۱۵۵
%۷۵

%۲۵

کل آرا
۳۹۸
%۷۹

%۲۱

کل آرا
۲۲۵