حسینی بوشهری

آیت الله حسینی بوشهری نماینده استان بشهر در مجلس خبرگان رهبری است.

موافقمخالف
%۳۰

%۷۰

کل آرا
۸۳۶
%۳۲

%۶۸

کل آرا
۱,۱۵۵
%۷۵

%۲۵

کل آرا
۳۹۸
%۷۹

%۲۱

کل آرا
۲۲۵