اينجانب قربانعلي ( حسينعلي )‌ دري نجف آبادي فرزند مرحوم حاج اسدالله در آبان ۱۳۲۴ در نجف آباد اصفهان ،‌ پا به عرصة وجود نهادم .

دوران تحصيل :

دوران ابتدايي و سال اول دبيرستان را در مدارس معمول آن زمان به تحصيل پرداخته و به سبب علاقة وافر به علوم ديني ، در سال ۱۳۳۸ شمسي به حوزة علميه نجف آباد ( مدرسة مرحوم رياضي ) راه يافتم . و از محضر بزرگاني مانند : مرحوم آيت الله حاج شيخ عباس ايزدي ،‌ حاج شيخ غلامحسين منصور ،‌ حاج سيد محمود مدرس و ديگر بزرگان حوزة علميه نجف آباد بهره بردم .

در سال ۱۳۴۰ شمسي و هم زمان با رحلت مرحوم آيت الله بروجردي در حاليكه مشغول دورة سطح بودم ، به حوزة علميه قم مشرف شده و از محضر آيت الله حاج شيخ غلامرضا صلواتي ، حاج شيخ حسين شب زنده دار ،‌حاج شيخ ابراهيم اميني و آيت الله مفتح دروس جلدين لمعه ، قوانين ، منظومه ، منطق و حكمت را فرا گرفتم . رسائل و مكاسب را در محضر آيات : سبحاني ، ‌صالحي نجف آبادي ، ‌منتظري ، حاج شيخ علي پناه اشتهاردي و فاضل لنكراني استفاده بردم .

كفايه را نيز در محضر مرحوم آيت الله حاج سيد باقر سلطاني و ديگر بزرگان فرا گرفتم . از سالهاي ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ شمسي در درس خارج اصول و اجتهاد و تقليد و نيز كتاب الصلوه مرحوم آيت الله محقق داماد شركت جستم و هم زمان نيز در درسهاي طهارت مرحوم آيت الله گلپايگاني حضور يافتم . از حوزة درسي مرحوم آيت الله حائري ، آيت الله فاني اصفهاني ،‌آيت الله اراكي و نيز دو سال تابستان ها از حوزه درسي مرحوم آيت الله سيد علي بهبهاني بهره بردم .

%۶۷

%۳۳

کل آرا
۱,۲۶۷
%۳۰

%۷۰

کل آرا
۱,۱۲۰

%۹۱

کل آرا
۲,۶۷۳
%۲۴

%۷۶

کل آرا
۱,۰۸۹
%۵۷

%۴۳

کل آرا
۱,۳۱۲
%۴۴

%۵۶

کل آرا
۱,۵۲۵
%۲۶

%۷۴

کل آرا
۶۷۳
%۳۱

%۶۹

کل آرا
۳۶۳
%۷۱

%۲۹

کل آرا
۲۸۰
%۴۲

%۵۸

کل آرا
۲۶۸
%۵۵

%۴۵

کل آرا
۸۵
%۱۰۰


کل آرا
۱۴۷