حضرت الله حسین مظاهری مرجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان است.

%۸۰

%۲۰

کل آرا
۲۵۰
%۴۰

%۶۰

کل آرا
۷۵۰
%۷۸

%۲۲

کل آرا
۱۵۷
%۶۹

%۳۱

کل آرا
۱۶۷
%۵۱

%۴۹

کل آرا
۲۰۱