حجت الاسلام المسلمین محمدتقی فاضل میبدی استاد حوزه و دانشگاه است او همچنین با مراکز علمی-پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی و دفتر تحقیقات به عنوان محقق همکاری می‌کند.

%۸۵

%۱۵

کل آرا
۲۰۷
%۷۶

%۲۴

کل آرا
۲۳۴
%۷۷

%۲۳

کل آرا
۲۶۱
%۷۷

%۲۳

کل آرا
۱,۷۱۱
%۲۲

%۷۸

کل آرا
۸۳۸
%۸۱

%۱۹

کل آرا
۶۹۰
%۵۳

%۴۷

کل آرا
۶۷۹
%۷۲

%۲۸

کل آرا
۱,۹۸۸
%۵۵

%۴۵

کل آرا
۲,۱۴۰
%۸۸

%۱۲

کل آرا
۸۶۵
%۳۶

%۶۴

کل آرا
۲۶۰
%۸۰

%۲۰

کل آرا
۴۸۸
%۵۵

%۴۵

کل آرا
۲۲۲
%۳۱

%۶۹

کل آرا
۲۱۶
%۶۰

%۴۰

کل آرا
۱۲۹
%۷۳

%۲۷

کل آرا
۷۸