ماموستا محمد امين راستي عضو شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم‌ديني اهل‌سنت است

سوابق تحصيلي و علمي:
تحصيلات حوزوي، تحصيل علوم اسلامي در خرمال، حلبچه و سليمانيه عراق و استفاده از محضر اساتيد فرهيخته: علامه ملاباقر بالک و ملامحمد امين کاني سانان و اجازه تدريس از مرحوم ماموستا سيدعلي خالدي مدرس.
تدريس، دروس حوزوي در مدرسه علوم‌ديني ني نائل و مدرس فقه و اصول شافعي در دانشگاه مذاهب اسلامي شعبه سنندج.
اثر علمي، تأليف مقالات از قبيل: حضرت علي(ع) از ديدگاه مذاهب.
سوابق اجرايي و اجتماعي:
- امام جمعه موقت سنندج؛
- امام‌جمعه اهل‌سنت قروه؛
- قاضي دادگاه خانواده در محاکم کردستان.