محمدجعفر منتظری در بهمن سال ۱۳۲۷ در قم بدنیا آمد. پدرش گلپایگانی و مادرش اهل خمین است. پدرش درس طلبگی خواند و منتظری تا ۶ سالگی به همراه خانواده در قم زندگی می‌کرد. بعد از آن آیت الله بروجردی پدر وی را به عنوان نماینده خود به آشتیان فرستاد و تا سال ۱۳۴۰ در آنجا ماندند. منتظری دوران ابتدایی را در آن شهر گذراند و پس از آن دوباره به قم بازگشت. پس از آن پدر وی مسئول دفتر آیت الله گلپایگانی شد. محمدجعفر منتظری نیز به سمت تحصیل علوم دینی رفت. پدر وی از سوی آیت‌الله گلپایگانی مأمور ایجاد حوزه‌ای در این شهر شد و محمدجعفر منتظری در همان حوزه دوران طلبگی خود را آغاز و تا سا ل ۱۳۴۶ در آنجا به تحصیل مشغول بود و در درس استادان چون: آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله سبحانی، آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله گلپایگانی شرکت کرد.

%۵۴

%۴۶

کل آرا
۴۹۱
%۶۷

%۳۳

کل آرا
۴۸۱
%۳۱

%۶۹

کل آرا
۸۲۱
%۳۶

%۶۴

کل آرا
۱,۸۸۳
%۳۵

%۶۵

کل آرا
۱,۲۳۴
%۶۹

%۳۱

کل آرا
۱,۱۰۷
%۳۸

%۶۲

کل آرا
۸۸۴
%۲۳

%۷۷

کل آرا
۳۹۲
%۲۲

%۷۸

کل آرا
۳۵۵
%۲۴

%۷۶

کل آرا
۲۱۷
%۵۵

%۴۵

کل آرا
۲۷۲
%۷۳

%۲۷

کل آرا
۲۵۰
%۱۰

%۹۰

کل آرا
۲۹۳
%۷۵

%۲۵

کل آرا
۱۶۱
%۶۵

%۳۵

کل آرا
۱۳۱
%۶۵

%۳۵

کل آرا
۲۸۸
%۷۳

%۲۷

کل آرا
۱۳۷
%۷۸

%۲۲

کل آرا
۱۱۶
%۱۰۰


کل آرا
۱۰۷