روانبخش در سال ١٣٣٧ در ميبد يزد متولد شد و پدرش كشاورز بود. در قم نزد ناصر مكارم شيرازى، عبدالله جوادى آملى و محمدتقى مصباح يزدى تلمذ نمود و هم اكنون نيز روابط نزديكى با مصباح دارد. وى مدرک دكترا از مؤسسه امام خمينى دريافت كرده است. روانبخش از محركان اعتراضات عليه وزير فرهنگ خاتمى يعنى عطاءالله مهاجرانى بود كه منجر به استيضاح و بركنارى او گرديد. در سال ١٣٩١ روانبخش كانديداتورى خود براى مجلس از تهران را اعلام نمود ولى رأى نياورد.

موافقمخالف
%۴۵

%۵۵

کل آرا
۶۶۶
%۴۰

%۶۰

کل آرا
۳۰۰
%۳۰

%۷۰

کل آرا
۸۲۳