آیت الله علی اکبر رشاد، استاد حوزه علمیه و رئیس شورای حوزه علمیه تهران است.

%۵۶

%۴۴

کل آرا
۲۴۲
%۷۳

%۲۷

کل آرا
۷۵۴
%۷۲

%۲۸

کل آرا
۳۱۳
%۷۱

%۲۹

کل آرا
۱۲۴