سال تولد : ۱۳۴۳
محل تولد : محلات
تسلط بر زبان (های) :
عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه
- مدیر و مدرس حوزه علمیه
- امام جمعه موقت

تحصیلات:
- دروس خارج فقه و اصول
- دکتری فقه و حقوق

%۴۲

%۵۸

کل آرا
۲۸۵
%۸۶

%۱۴

کل آرا
۲۸۵
%۱۹

%۸۱

کل آرا
۹۷
%۶۰

%۴۰

کل آرا
۳۰۵
%۳۸

%۶۲

کل آرا
۴۶۶
%۳۲

%۶۸

کل آرا
۱۵۶