موافقمخالف
موافقمخالف
موافقمخالف
%nan

%nan

کل آرا
۰
%۲۶

%۷۴

کل آرا
۹۲۶
%۲۴

%۷۶

کل آرا
۵۱۵
%nan

%nan

کل آرا
۰
%nan

%nan

کل آرا
۰