موافقمخالف
موافقمخالف
موافقمخالف
موافقمخالف
%۶۹

%۳۱

کل آرا
۲,۱۰۸
موافقمخالف
%۷۴

%۲۶

کل آرا
۲,۱۲۱
%۷۸

%۲۲

کل آرا
۲,۰۱۵
موافقمخالف
موافقمخالف
%nan

%nan

کل آرا
۰
%۶۲

%۳۸

کل آرا
۸۸۵
%۷۲

%۲۸

کل آرا
۴۶۸
%nan

%nan

کل آرا
۰