%۷۲

%۲۸

کل آرا
۱,۹۸۸
%nan

%nan

کل آرا
۰
%۹۱


کل آرا
۱,۳۶۴
%۸۵

%۱۵

کل آرا
۱,۶۹۴
%۱۹

%۸۱

کل آرا
۱,۷۸۶
%۸۱

%۱۹

کل آرا
۱,۲۱۳
%nan

%nan

کل آرا
۰
%۲۶

%۷۴

کل آرا
۴۸۴
%۷۴

%۲۶

کل آرا
۳۲۹
%۴۷

%۵۳

کل آرا
۶۲۳
%nan

%nan

کل آرا
۰
%۳۸

%۶۲

کل آرا
۱,۵۲۰
%nan

%nan

کل آرا
۰
%۷۹

%۲۱

کل آرا
۱,۷۴۸