%۳۹

%۶۱

کل آرا
۱,۷۳۲
%۸۰

%۲۰

کل آرا
۱,۸۸۰
%۸۲

%۱۸

کل آرا
۱,۹۳۱
%nan

%nan

کل آرا
۰
%۴۰

%۶۰

کل آرا
۲,۲۴۳
%۴۳

%۵۷

کل آرا
۱,۶۲۵
%۷۳

%۲۷

کل آرا
۱,۳۵۷
%nan

%nan

کل آرا
۰
%۳۳

%۶۷

کل آرا
۱,۰۰۷
%۶۹

%۳۱

کل آرا
۲,۱۰۸
%nan

%nan

کل آرا
۰
%۷۴

%۲۶

کل آرا
۲,۱۲۱
%۷۸

%۲۲

کل آرا
۲,۰۱۵
%۴۵

%۵۵

کل آرا
۱,۲۱۸
%۴۳

%۵۷

کل آرا
۱,۸۱۶