%۶۸

%۳۲

کل آرا
۲۷۹
%۱۲

%۸۸

کل آرا
۲۸۴
%۴۹

%۵۱

کل آرا
۴۸۸
%۴۹

%۵۱

کل آرا
۴۷۸
%۴۹

%۵۱

کل آرا
۵۱۴
%۴۰

%۶۰

کل آرا
۶۲۴
%۸۱

%۱۹

کل آرا
۷۸۷
%۳۹

%۶۱

کل آرا
۶۸۶
%۴۷

%۵۳

کل آرا
۷۶۶
%۳۰

%۷۰

کل آرا
۸۲۳
%۷۹

%۲۱

کل آرا
۸۹۴
%۸۰

%۲۰

کل آرا
۹۰۶
%۵۴

%۴۶

کل آرا
۹۳۷