%nan

%nan

کل آرا
۰
%۴۰

%۶۰

کل آرا
۱,۰۸۷
%nan

%nan

کل آرا
۰
%nan

%nan

کل آرا
۰
%۵۵

%۴۵

کل آرا
۱,۷۳۳
%nan

%nan

کل آرا
۰
%۳۸

%۶۲

کل آرا
۱,۴۳۵
%۲۹

%۷۱

کل آرا
۱,۲۴۱
%۵۳

%۴۷

کل آرا
۱,۸۵۶
%nan

%nan

کل آرا
۰
%۶۶

%۳۴

کل آرا
۲,۰۱۱
%۶۱

%۳۹

کل آرا
۱,۴۲۷
%۶۳

%۳۷

کل آرا
۱,۵۱۴